Sarke | Media - Info / Photo / Video / Press

SARKE (2008-2012)

At The Georgian Theatre of New York, Dancing Crane Inc.

Written by L.Sirelson, prodused by V.Sirelson, directed by R.Zurabashvili, Set & Costumes by T.Lomsadze, Choreography by I.Shengelia, Sound by D.Chkuaseli, Lighting by R.Zurabashvili.

Stars: Kh.Ioseliani, Ts.Kapanadze.

Cast: I.Gachechiladze, R.Zurabashvili, N.Goderdzishvili, I.Shengelia, G.Potskhveria, N.Nebunishvili, M.Mrevli.